KunststoffenNanomaterialenNederlandsREACH-verordeningStoffen & mengsels

Wie is verantwoordelijk voor REACH registratie?

Bedrijven die chemische stoffen produceren of importeren in hoeveelheden groter dan 1 ton per jaar, hebben de verantwoordelijkheid om aan te tonen hoe deze stoffen veilig kunnen worden gebruikt. Zij dienen hiertoe informatie te verzamelen over de fysisch-chemische eigenschappen, het gevaarsprofiel en de wijze van gebruik van hun stoffen. Als een stof gevaarlijk blijkt, moet er een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) uitgevoerd worden als de tof in een volume boven 10 ton per jaar wordt geproduceerd of geïmporteerd. De verzamelde informatie moet met behulp van het gespecialiseerde softwareprogramma IUCLID worden samengevoegd in een stofregistratiedossier, welke moet worden ingediend bij ECHA via het digitale portaal REACH-IT. Ook moeten producenten en importeurs hun klanten voorzien van een veiligheidsinformatieblad (VIB).

REACH-registratie is van toepassing op stoffen op zichzelf, stoffen in mengsels en (in bepaalde gevallen) voor stoffen in voorwerpen. Chemische stoffen die reeds gereguleerd zijn door andere wetgevingen, zoals geneesmiddelen of radioactieve stoffen, zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van REACH-eisen.

Registratie is gebaseerd op het principe “één stof, één registratie”. Dit betekent dat fabrikanten en importeurs van dezelfde stof samen moeten werken in een zogenaamd SIEF (Substance Information Exchange Forum). De SIEF faciliteert het uitwisselen van gegevens ten behoeve van registratie, alsmede onderlinge overeenstemming over indeling en etikettering van de stof in kwestie. SIEF-leden moeten ofwel:

  • instemmen met de toewijzing van een (lead) registrant die de gezamenlijke delen van het dossier zal indienen, of
  • gezamenlijk (als consortium) de informatie over de intrinsieke eigenschappen van de stof in een registratiedossier indienen

REACH vereist dat de registranten onderling een ​​overeenkomst bereiken over het delen van de vereiste informatie en het verdelen van de kosten die hieraan gerelateerd zijn.